บ้าน คุณ นาทกมล ลูกค้าที่ ดอนเมื่อง 02-11-51

บ้าน คุณ นาทกมล ลูกค้าที่ ดอนเมื่อง 02-11-51
walkincloset set B สีขาว   กว้าง 370 cm   สู่ง 220 cm

บ้าน คุณสุนทร งานหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ 30-7-52

บ้าน คุณสุนทร งานหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ 30-7-52
งานที่หมู่บ้านสุขสวัสดิ์ walkincloset set B  แบบสองเสาคู่  กว้าง 180 cm x ยาว 270 cm   ทั่งหมด 9 หลั่ง

บ้าน คุณ ธนา จ.ว นครปฐม 04-11-51

บ้าน คุณ ธนา จ.ว นครปฐม 04-11-51
walkincloset  set B สี ขาว 280 cm สู้ง 220 cm 

บ้าน คุณ ดารุณี ที่ นวมินทร์ 05-11-51

บ้าน คุณ ดารุณี ที่ นวมินทร์ 05-11-51
walkincloset  set B สี บีช ( beige)  กว้าง 250 cm สู้ง 220 cm

บ้าน คุณ โสภณ สุขุมวิท 18-10-51

บ้าน คุณ โสภณ สุขุมวิท 18-10-51
walkincloset set B สี บีช (beige)  กว้าง 312 cm สู้ง 320 cm

บ้านคุณ ขนิษฐ์เสก สุขุมวิท 20-10-51

บ้านคุณ ขนิษฐ์เสก สุขุมวิท 20-10-51
walkincloset set B สีบีช (beige) กว้าง 126 cm สู้ง 220 cm
และ walkincloset set A  กว้าง 126 cm สู้ง 150 cm ( ชี้นตะแกรง )
และ ชั้นวางหนั่งสือ หรือวางของก็ได้